BRAND AGENT
品牌代理

音乐源于生活,品质源于专业!
 1. CODIA 歌迪亚 stage 700 音响器材架

 2. CODIA 歌迪亚 stage 3000 BAB 桦木音响机架

 3. CODIA 歌迪亚 stage 3000 diagon 音响设备架

 4. 24K版 CODIA 歌迪亚 stage 3000 diagon 音响设备机架

 5. 韩国CODIA歌迪亚 R80 音箱避震垫片

 6. 韩国 CODIA 歌迪亚 Tiso 50 避震垫

 7. CODIA 歌迪亚 R45 音箱避震垫片

 8. 韩国CODIA歌迪亚 Ebony 300 LP黑胶唱片碟镇

 9. CODIA 歌迪亚 Ebony 600 LP黑胶唱片碟镇

 10. CODIA 歌迪亚 AB-BS 避震垫

 11. CODIA歌迪亚 suspike系列 音箱尖脚钉

 12. CODIA歌迪亚 AB-S 音箱避震垫

 13. CODIA歌迪亚 AB-B音箱避震垫